Wybór najkorzystniejszej oferty

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zaplecza Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie Tarnów, dnia 29 stycznia 2018 r. wybrano: firmę SAMSON Sp. zo o.o.

Tarnów, dnia 29 stycznia 2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Podstawa prawna:

art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.)

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zaplecza Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie

1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano:

 

SAMSON Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 9

33-132 Niedomice

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne najkorzystniejszej oferty:

 

Oferta spełnia wymagania określone w SIWZ, ponadto nie złożono innych ofert w toczącym się postępowaniu a cena zaoferowana przez Wykonawcę była niższa niż kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

2. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w kryterium ceny i łączna punktacja:

 

                     SAMSON Sp. z o.o., ul. Fabryczna 9, 33-132 Niedomice

–          punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 60 pkt,

–          punktacja przyznana w kryterium „termin wykonania” – 0 pkt

–          punktacja przyznana w kryterium „ gwarancja” – 20pkt

–          łączna punktacja –  80 pkt;

 

3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Oferty nie odrzucono

 

4. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie wykluczono Wykonawcy

 

5. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy pzp – Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę. Termin podpisania umowy zostanie ustalony po uzgodnieniu z Wykonawcą.