Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie stara się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie www.teatr.tarnow.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-03-11
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-30
 • Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2023-03-30
 • Data ostatniego przeglądu: 2024-03-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w zakresie wyszczególnionym poniżej.

Ułatwienia

 • Możliwość powiększania i zmniejszania czcionki
 • Wyświetlanie strony w odcieniach szarości
 • Wyświetlanie strony w wysokim kontraście
 • Możliwość odwrócenia kolorów wyświetlanej strony
 • Zastosowanie jasnego tła zamiast tła graficznego
 • Możliwość podkreślenia linków 
 • Zwiększenie czytelności czcionki
 • Możliwość stosowania syntezatorów mowy wbudowanych w system operacyjny
 • Wbudowana wyszukiwarka treści na stronie
 • Mapa strony
 • Możliwość nawigacji myszą i klawiaturą

Utrudnienia

 • Starsze materiały graficzne nie zawierają poszerzonego opisu
 • Elementy filmowe, animowane i dźwiękowe przekazujące informacje nie mają opisu tekstowego wyjaśniającego co przedstawiają i czego dotyczą. 
 • Nie wszystkie filmy zawierające ścieżkę dźwiękową mają napisy rozszerzone dla niesłyszących. 
 • Nie wszystkie filmy maja audiodeskrypcję. 
 • Materiały wideo umieszczane na kanale YouTube nie zawierają audiodeskrypcji
 • Część materiałów video umieszczanych na kanale YouTube nie zawiera napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu
 • Brak ostrzeżeń o przed otwarciem nowego okna/zakładki przeglądarki

Kryteria oceny dostępności strony internetowej – treści dostępne

Zakres podstawowy

Nawigacja

 • Widoczność aktywnego elementu przy nawigacji klawiaturą.
 • Wszystkie elementy aktywne są dostępne za pomocą klawiatury
 • Odtwarzacz multimedialny sterowany za pomocą klawiatury
 • Wszystkie elementy aktywne są dostępne za pomocą klawiatury, nie ma pułapki
 • klawiaturowej
 • Na stronie nie ma mechanizmu otwierającego nowe okno bez udziału użytkownika
 • Na stronie jest mapa strony i wyszukiwarka
 • Wygląd i działanie menu jest takie samo na wszystkich stronach
 • Nawigacja za pomocą klawiatury jest logiczna i zgodna z wyglądem strony

Wygląd

 • Na stronie nie ma elementów, które szybko błyskają na czerwono lub gwałtownie zmieniają jasność
 • Po powiększeniu widoku strony do 200% widać całość informacji ze strony
 • Z treści strony można korzystać bez względu na orientację ekranu pionową i poziomą
 • Na stronie nie ma informacji przekazywanej jedynie za pomocą koloru
 • Na stronie jest instrukcja odnosząca się do koloru elementu
 • Na stronie nie ma informacji przekazywanej jedynie poprzez użycie pozycji lub formy

Treści

 • Na stronie nie ma automatycznie uruchomionego dźwięku, którego nie da się zatrzymać
 • Na stronie nie ma migających lub poruszających się elementów, których nie da się zatrzymać
 • Na stronie tytuły stron mają oprawną strukturę
 • Złożone elementy graficzne dodane po 2022r. mają poszerzony opis.

Formularze

 • Obok pól formularzy są etykiety mówiące jasno jakie dane wpisać w te pola
 • Informacja o błędzie w formularzu jasno opisuje błąd, jest dostępna i zrozumiała dla wszystkich użytkowników
 • Przy błędnie wypełnionych polach pojawia się podpowiedź jak poprawnie wpisać w nie dane
 • W formularzu związanym ze zobowiązaniem prawnym lub finansowym można zweryfikować i poprawić dane przed ich wysłaniem

Multimedia

 • Elementy filmowe, animowane i dźwiękowe dodane po 2022r. mają opis tekstowy wyjaśniający co przedstawiają lub czego dotyczą
 • Filmy lub animacje mają częściowo napisy dla osób niesłyszących
 • Filmy i animację nie mają pełnej audiodeksrypcji
 • Link do dokumentu do pobrania ma informację o jego formacie, rozmiarze i języku

Dokumenty

 • Linki do pobrania dokumentów mają informacje o rozmiarze i formacie

Zakres średni

Struktura treści

 • Na każdej stronie jest nagłówek
 • Nagłówki są zdefiniowane w kodzie strony w odpowiedniej kolejności
 • Listy elementów są zdefiniowane w kodzie strony
 • Tabela prezentująca dane stworzona w inny sposób niż znacznikiem tabel 
 • Nie określono roli tabeli
 • Struktura list definicji jest poprawna
 • Brak dostępnej alternatywy arkuszy stylów
 • Elementy HTML służące do uruchomienia akcji są poprawnie użyte
 • Na stronie cytaty nie są określane w kodzie
 • Ramki na stronie mają tytuły
 • Na stronie nie ma treści i wartości powodujące efekt jąkania się czytnika ekranu

Linki

 • Linki menu są zgrupowane w kodzie w listę
 • Na stronie nie ma pustych linków
 • Funkcja linków o tej samej treści jest spójna w całym serwisie
 • Cel i działanie linku są łatwe do zrozumienia
 • Element img przekazujący informacje ma poprawnie sformułowany atrybut alt
 • Powtarzające się elementy graficzne mają zawsze taką samą alternatywę tekstową

Formularze

 • Zabezpieczenie CAPTCHA jest dostępny cyfrowo
 • Pola formularzy są poprawnie, jednoznacznie zidentyfikowane
 • Pole formularza ma zrozumiałą informację o formacie danych do wprowadzenia i obowiązku wypełnienia pola
 • Funkcja autouzupełnienia pola formularza działa poprawnie

Treści

 • Ustawienie odstępów pomiędzy liniami, akapitami, znakami i wyrazami nie powoduje utraty czytelności
 • Na stronie nie ma słów pisanych literami oddzielonymi spacjami
 • Na stronie są symbole typu ASCII-Art bez alternatywy tekstowej ?
 • Na stronie nie ma zdefiniowanych treści obcojęzycznych
 • Rozmiar czcionek w elementach formularzy nie jest określany tylko w jednostkach względnych
 • Kolor elementu i kolor tła są zawsze wspólnie definiowane w arkuszu styków

Wygląd

 • Mniejsza szerokość lub wysokość widoku strony nie ogranicza treści ani funkcji i nie wymaga przesuwania widoku strony w poziomie
 • Na stronie nie ma znaczników blink, bgsound lub marqee ?
 • Po wyłączeniu stylów CSS informacje na stronie są czytelne
 • Selektor CSS outline nie wyłącza fokusa ?
 • Kontrast tekstu w stosunku do tła wynosi co najmniej 4,5:1
 • Kontrast elementów interfejsu i grafik pozwalających na zrozumienie treści lub niosących ważne informacje w stosunku do tła wynosi co najmniej 3:1
 • Linki są spójnie wyróżniane wizualnie
 • Kontekst strony zmienia się po samym oznaczeniu elementu fokusem
 • Kontekst strony nie zmienia się bez wyraźnego zatwierdzenia przez użytkownika lub bez uprzedzenia go o takiej zmianie
 • Na stronie są linki do omijania powtarzających się bloków i działają one spójnie ?
 • Dodatkowe informacje, pojawiające się gdy kursor przemieszcza się nad elementem interfejsu lub gdy element interfejsu przejmuje fokus, mogą być w pełni kontrolowane przez użytkownika
 • Użytkownik może zarządzać jednoliterowymi skrótami klawiszowymi
 • Można anulować działanie, którego uruchamia się poprzez gest punktowy lub wciśnięcie klawisza urządzenia wskazującego

Nawigacja

 • Kontekst strony nie zmienia się po oznaczeniu elementu fokusem
 • Kontekst strony nie zmienia się bez wyraźnego zatwierdzenia przez użytkownika lub uprzedzenia go o takiej zmianie
 • Brak jest automatycznego odświeżania strony
 • Brak jest mechanizmu automatycznie przekierowującego stronę do innego adresu
 • Linki działają spójne, brak mechanizmu do omijania powtarzających się bloków
 • Informację pojawiające się gdy kursor przemieszcza się nad elementami interfejsu lub gdy interfejs przyjmie fokus mogą być w pełni kontrolowane przez użytkownika
 • Użytkownik może zarządzać skrótami klawiszowymi na poziomie przeglądarki internetowej
 • Brak jest funkcji za pomocą gestu

Jakość kodu

 • Każda strona ma poprawną deklarację języka
 • W kodzie strony są elementy HTML służące prezentacji
 • Deklaracja DTD jest poprawnie sformułowana w kodzie strony
 • Elementy HTML nie są używane tylko do wprowadzenia zmiany wizualnej
 • Dokumenty do pobrania są dostępne cyfrowo

Dokumenty:

 • Dokumenty do pobrania są dostępne cyfrowo

Zakres zaawansowany

Treści

 • Elementy graficzne mają przypisaną alternatywę tekstową
 • Etykieta jest zgodna z etykietą dostępną dla technologii asystujących
 • Widoczna etykieta jest zgodna z etykietą dostępną dla technologii asystujących
 • Komunikaty o statusie lub błędach są dostępne dla technologii wspomagających bez konieczności przemieszczania fokusa

Skrypty

 • Skrypty lub elementy programowalne w inny sposób są dostępne dla technologii asystujących 
 • Skrypt nie zmienia zawartości nietekstowej na stronie, nie zmienia również dla niej alternatywę
 • Atrybuty zarządzania zdarzeniami myszki mają swój odpowiednik dla klawiatury i na odwrót
 • Treści dynamicznie generowane przez skrypt pojawią się bezpośrednio po elemencie powodującym jej
 • Ramka fokusa jet usuwana za pomocą skryptu
 • Wszystkie elementy generowane dynamicznie są dostępne dla technologii asystujących
 • Złożony element graficzny ma poszerzony opis

Kryteria oceny dostępności strony internetowej – treści niedostępne lub wyłączone

Zakres podstawowy Nawigacja:
 • Nie ma ostrzeżenia prze otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce- dotyczy serwisu Bilety24

Treści

 • Element graficzny nie ma poszerzonego opisu
Multimedia:
 • Elementy filmowe, animowane i dźwiękowe przekazujące informacje nie mają opisu tekstowego wyjaśniającego co przedstawiają i czego dotyczą. Staramy się w miarę możliwości uzupełnić opisy alternatywne
 • Nie wszystkie filmy zawierające ścieżkę dźwiękową mają napisy rozszerzone dla niesłyszących. staramy się w miarę możliwości uzupełnić brakujące napisy
 • Nie wszystkie filmy mają audiodeskrypcję. Staramy się uzupełnić.
Zakres średni Struktura treści
 • Tabele prezentujące dane nie mają poprawnie zdefiniowanyych nagłówków połączonych z danymi
 • Tabele prezentujące dane nie mają tytułu i opisu
 • Tabela będąca szkieletem strony nie ma jasno określonej roli
 • W tabela będącej szkieletem strony nie ma znaczników tabeli prezentującej dane
 • Struktura list definicji – nie dotyczy
 • Informacje generowane poprzez arkusze stylów mają dostępną alternatywę – nie dotyczy
 • Cytaty określone w kodzie HTML – nie dotyczy

Linki

 • Dekoracyjny element img ma pusty atrybut alt- nie dotyczy

Treści

 • Treści obcojęzyczne poprawnie zdefiniowany język – nie dotyczy

Formularze

 • Pola o podobnym znaczeniu są grupowane w formularzu za pomocą znaczników fieldset lub optgroup – nie dotyczy
 • Do pół zgrupowanych przez fieldset dodany jest opis grupy w znaczniku legens – nie dotyczy
 • Do pół zgrupowanych przez optgroup dodany jest opis grupy w znaczniku label – nie dotyczy

 

Wygląd

 • Mechanizm automatycznie odświeżający strone – nie dotyczy
 • Na stronie jest mechanizm automatycznie przekierowujący stronę do innego adresu – przekierowanie na https i wersje bez www
 • Funkcja dostępna za pomocą gestu złożonego jest dostępna za pomocą gestu prostego – nie dotyczy
Zakres zaawansowany Elementy graficzne mają przypisaną poprawnie alternatywę tekstową – nie dotyczy  

 

 

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny i audytu sporządzonego przez firmę VIZIM www.vizim.pl   

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marzena Kiełbasa .
E-mail: organizacja@teatr.tarnow.pl
Telefon: 14 688-32-87, 784-976-025

 

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich

Teatr oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

W celu pozyskania informacji o repertuarze i spektaklach Teatr prosi o kontakt z Biurem Promocji i Organizacji Widowni tel. 14 688-32-87, 784-976 025, e-mail: promocja@teatr.tarnow.pl, kasabiletowa@teatr.tarnow.pl
Pozostałych informacji udziela sekretariat tel. 14 688-32-88, e-mail: sekretariat@teatr.tarnow.pl.

Po modernizacji w 2011 roku teatralny budynek zyskał na funkcjonalności i dostępności. Obok słupa teatralnego jest miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Od strony budynku Poczty Polskiej, jest wydzielone i oznaczone miejsce postojowe i zlokalizowany jest podjazd do Foyer (holu) budynku.
Biuro Obsługi Widowni i kasy biletowe zlokalizowane są po lewej stronie od wejścia głównego. Winda znajduje się po prawej stronie a toalety po lewej stronie Foyer. Szatnia jest obok wejścia na Dużą Scenę. Do wszystkich punktów prowadzą oznakowane tabliczki kierunkowe.
Duża Scena ma kształt amfiteatralny. W pierwszym rzędzie znalazło się 6 miejsc dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Odpowiednio przystosowana toaleta uwzględniająca potrzeby osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na parterze obok szatni.
Mała Scena. Teatr jest wyposażony w windę pozwalającą wjechać na pierwsze piętro, gdzie znajduje się Mała Scena, która jest dostępna dla 1 osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Na scenę prowadzą oznakowane schody, jest 27 stopni.
Scena Underground. Osobom z niepełnosprawnością ruchową poruszającym się na wózku inwalidzkim wejście na salę utrudniają schody prowadzące na widownię. Jest 11 oznakowanych stopni.
Scena na dachu. Znajduje się na zapleczu technicznym, jest dostosowana do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Blisko wejścia jest wyznaczone miejsce parkingowe, w środku budynku jest winda przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Scena na zielonym dachu teatru jest wykorzystywana głównie w okresie letnim. Pracownicy obsługi widowni kierują widzów na scenę.

W Teatrze nie ma pętli indukcyjnych. Teatr nie dysponuje obecnie możliwością tłumaczenia spektakli na język migowy – zarówno na miejscu („na żywo”) i online.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Ewakuacja. W przypadku pożaru w całym budynku rozsyłany jest sygnał alarmowy informujący o zagrożeniu. w momencie wyłączenia zasilania budynku automatycznie włącza się system oświetlenia awaryjnego i lampy piktogramowe wskazujące kierunek ewakuacji. Wyznaczony pracownik powiadamia osoby przebywające na terenie teatru o ewakuacji.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
Aktualnie trwają prace nad jej dostosowaniem do wymagań umieszczonych w ustawie. Dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi.

 

Informacja o Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie w PJM
Materiał video przygotowany przez Fundację Pomagamy Głuchym ks. Damian Migacz www.pomagamygluchym.pl