Regulamin widowni

Regulamin widowni Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie

stan od 28 marca 2022 roku

Regulamin określa zasady korzystania z widowni Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.

Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Goście Teatru im. Ludwika Solskiego zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.

 2. Zasady postępowania określone niniejszym regulaminem obowiązują na całym terenie Teatru im. Ludwika Solskiego wraz z parkingiem.

 3. Wstęp na widownię Teatru im. Ludwika Solskiego jest możliwy za okazaniem ważnego biletu/wejściówki/zaproszenia.

 4. Podczas spektakli i imprez organizowanych przez Teatr im. Ludwika Solskiego zabrania się:

 1. Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku bez zgody Teatru im . Ludwika Solskiego.

(Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.) DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.

 1. Korzystania z telefonów komórkowych.

 1. Spożywania alkoholu i palenia papierosów.

 1. Głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie spektaklu, uczestniczenie w imprezie.

 1. Wnoszenia i spożywania na sali teatralnej artykułów spożywczych i napojów.

 1. wnoszenie na teren imprezy przedmiotów mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwu osób przebywających w teatrze.

 1. Szatnia Teatru im. Ludwika Solskiego jest obowiązkowa, bezpłatna i dozorowana. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz dokumenty pozostawione w szatni.

 2. Teatr im. Ludwika Solskiego nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym w szczególności rzeczy wartościowe i dokumenty, zagubione na terenie Teatru oraz utracone na skutek kradzieży.

 3. Po zakończeniu spektaklu Gość zobowiązany jest do pozostawienia na widowni porządku oraz czystości.

 4. Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementów wyposażenia widowni obowiązuje odszkodowanie w pełnej wartości zniszczonego mienia. Przypadki niszczenia lub uszkodzenia wyposażenia widowni będą zgłaszane na Policję.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

Na spektakle obowiązują ceny biletów wg zarządzenia dyrektora. Cennik biletów dostępny jest na tablicy informacyjnej kasy Teatru oraz na stronie internetowej www.teatr.tarnow.pl.

Cennik biletów oraz zasady rabatów udostępnia się widzowi do wglądu. Ogłaszane ceny są cenami brutto bez zastosowania rabatów.

Bilety ulgowe przysługują osobom uprawnionym po okazaniu dokumentu uprawniającego do skorzystania z ulgi.

 1. Rezerwacji miejsc na spektakle można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 14 688 32 87 lub osobiście w kasie Teatru z wyprzedzeniem do 7 dni.

 1. Rezerwację na spektakl można w każdej chwili unieważnić telefonicznie lub w kasie Teatru podając nazwisko, numer rezerwacji lub hasło, pod jakim została zrobiona rezerwacja.

 2. Kasa Teatru czynna jest czynna od wtorku do piątku od 9.00-17.00 oraz na dwie godziny przed pierwszym, zaplanowanym w danym dniu spektaklem.

 3. Zarezerwowane bilety na spektakle należy odebrać najpóźniej do 15 minut przed rozpoczęciem spektaklu, w przeciwnym razie rezerwacja zostanie anulowana.

 1. Zwrot za bilety na spektakl jest możliwy tylko za okazaniem paragonu i ważnego biletu wstępu.

 1. Kasa Teatru jest zamykana 5 minut po rozpoczęciu ostatniego spektaklu.

 1. Bilety zbiorowe są sprzedawane dla grup 4 osobowych i większych.

 1. Bilety należy zachować do końca trwania spektaklu.

Na spektakle i imprezy organizowane w Teatrze im. Ludwika Solskiego wstępu NIE MAJĄ:

 1. osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,

 1. osoby zachowujące się w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, niniejszym regulaminem i/lub zagrażające bezpieczeństwu innych uczestników imprezy lub personelu,

 2. osoby, którym dyżurujący lub przedstawiciel służby porządkowej odmówi prawa wstępu na imprezę. Osoba dyżurująca nie musi podawać przyczyny, dla której odmówił wstępu na imprezę danej osobie.

 1. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących szczególnych przypadkach:

 1. Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem KONTRAHENTÓW,

 1. W przypadku, gdy KLIENT jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych KLIENTÓW.

 2. Osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w spektaklu lub imprezie, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.

 1. Sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli Teatru im. Ludwika Solskiego.

 1. Widzowie spóźnieni.

 1. Z chwilą rozpoczęcia przedstawiania spóźnieni Widzowie zajmują miejsca wskazane przez Obsługę Widowni.

 1. Zajęcie wykupionego miejsca będzie możliwe po przerwie.

 1. W wyżej wymienionych przypadkach nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilet.

ODWOŁANIE I ZMIANA TERMINU SPEKTAKLU/IMPREZY

 1. Informacje dotyczące ewentualnych zmian w programie imprez są udostępniane w jak najwcześniejszym terminie na stronie internetowej Teatru im. Ludwika Solskiego www.teatr.tarnow.pl. Posiadacz biletu powinien sprawdzić, czy impreza nie została odwołana, zmieniona lub przeniesiona na inny termin.

 1. Najbardziej aktualne informacje w powyższym zakresie dostępne są pod numerem telefonu 14 688 32 87.

ZWROTY, ZAMIANY

 1. Teatr nie przewiduje możliwości zwrotu biletów ani zamiany na inne terminy lub spektakle z wyjątkiem odwołania spektaklu z winy Teatru lub z innych przyczyn leżących poza kontrolą Teatru. W szczególności nie podlega zwrotowi bilet, po terminie spektaklu w przypadku jeżeli spektakl się odbył.

 1. W przypadku konieczności odwołania spektaklu Teatr zaoferuje widzom, którzy nabyli bilety w kasie Teatru zwrot pełnej kwoty uiszczonej za bilety lub możliwość zamiany na inny termin przy czym zamiana może być dokonana jedynie w cenach wynikających z cennika teatru za dopłatą lub zwrotem ewentualnej różnicy.

KONTROLA BILETÓW

1. Widz korzystający z usług Teatru zobowiązany jest posiadać przy sobie oryginalny ważny na dany spektakl bilet zakupiony w kasie Teatru. Bilet podlega kontroli w momencie wejścia na widownię. W momencie wpuszczania na widownię usuwany jest kupon kontrolny. Bilet może byś kontrolowany kilkakrotnie w czasie trwania spektaklu. Do kontroli biletów upoważnienie są pracownicy Teatru wyznaczeni do kontrolowania ruchu widowni. Pracownik teatru może zażądać okazania dokumentu uprawniającego do zniżek.

Goście Teatru im. Ludwika Solskiego zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do nadawanych komunikatów oraz zaleceń obsługi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu, nie stosujące się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych organizatora zostaną usunięte z terenu Teatru lub przekazane policji.

W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje przedstawiciel organizatora.

 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do dyrekcji Teatru im. Ludwika Solskiego.

 1. Wszelkie sprawy sporne należy zgłaszać do dyrekcji Teatru. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia spraw spornych zostaną one rozpatrzone przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Teatru.

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2011 r. 

Obiekt jest monitorowany