Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Roboty budowlane

Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa zaplecza Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, Numer ogłoszenia: 635966

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak
Nazwa projektu lub programu
Teatr Solskiego wobec problemów społecznych czyli kultura dostępna dla wszystkich. Projekt nr.: RPMP.06.01.03-12-0372/16

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 635966

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500003447
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, Krajowy numer identyfikacyjny 27951600000, ul. ul. Mickiewicza  4, 33100   Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 14 688 32 88, e-mail r.balawejder@teatr.tarnow.pl, faks 14 688 32 88.
Adres strony internetowej (url): www.teatr.tarnow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa Instytucja Kultury posiadająca osobowość prawną
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa zaplecza Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa zaplecza Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie oraz jego wyposażenie

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212300-9
Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45223000-6, 45222000-9, 45260000-7, 45300000-0, 45400000-1
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/02/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5250422.59
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: SAMSON SP. Z O.O.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Fabryczna 9
Kod pocztowy: 33-132
Miejscowość: Niedomice
Kraj/woj.: małopolskieWykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 6385821.17
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6385821.17
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6385821.17
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

———————————————————————————————————————————————

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 R.

Lp. Przedmiot zamówienia szacunkowa wartość zamówienia rodzaj zamówienia dział odpowiedzialny za wycenę termin realizacji tryb postępowania miesiąc ogłoszenia UWAGI
1 Przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza Teatru 6458019,78 (całkowita wartość) Roboty budowlane Dyrektor Naczelny do 30 października 2018 przetarg nieograniczony I