Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Prezydent Miasta Tarnowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 4, 33-100 Tarnów, 

będącego samorządową instytucją kultury (instytucją artystyczną) Gminy Miasta Tarnowa wpisaną do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta Miasta Tarnowa pod nr KS II –4011/4/94.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz wymagań, które powinien spełniać kandydat znajdują się w Zarządzeniu Nr  225/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 27 maja 2019 r. zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Tarnowa (https://bip.malopolska.pl/umtarnow)

Ofertę wraz z dokumentami należy przesłać lub złożyć w terminie do dnia 1 lipca 2019 r. do godz. 18.00 do Kancelarii Głównej w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miasta Tarnowa ul. Nowa 4 (33-100 Tarnów).