Wybór najkorzystniejszej oferty – DN/1/2017

Na świadczenie usług doradztwa budowlanego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Tarnów, dnia 22 listopada 2017 r.

Zapytanie ofertowe nr DN/1/2017

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na świadczenie usług doradztwa budowlanego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

W dniu 13 listopada 2017 r. o godzinie 12:15 w siedzibie Zamawiającego (Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie) dokonano otwarcia ofert przesłanych w ramach  w/w zapytania ofertowego. Do siedziby Zamawiającego do godziny 12:00 dnia 13 listopada 2017 r. wpłynęły następujące oferty:

– Biuro Usług w Zakresie Budownictwa i Nieruchomości Marek Bochenek z siedzibą przy ul. Mickiewicza 17/9, 33-100 Tarnów. Cena brutto: 57 195,00 zł, cena netto: 46 500,00 zł

– INWEST KONTROL Spółka z o.o. z siedzibą w Ilkowicach, ul. Partyzantów 40, 33-131 Łęg Tarnowski. Cena brutto: 22 987,70 zł, cena netto: 18 690,00 zł

– INWEST-COM Przygotowanie i Realizacja Inwestycji inż. Janusz Kiecka z siedzibą przy ul. Bitwy pod Studziankami 10/26, 33-100 Tarnów. Cena brutto: 41 205,00 zł, cena netto: 33 500,00 zł

Po dokonaniu oceny przesłanych ofert Zamawiający zwrócił się do INWEST KONTROL Spółka z o.o. oraz INWEST-COM Przygotowanie i Realizacja Inwestycji inż. Janusz Kiecka o wyjaśnienie treści złożonych ofert, wyznaczając na odpowiedź termin 3 dni. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Wykonawcy złożyli wyjaśnienia, które zostały następnie uznane przez Zamawiającego.

W dniu 22 listopada 2017 r. Zamawiający w oparciu o dokonaną ocenę przesłanych ofert stwierdził, że żadna z ofert nie podlega odrzuceniu ani żaden z wykonawców nie podlega wykluczeniu z postępowania. Na podstawie cen zaoferowanych przez Wykonawców poszczególne oferty otrzymały następującą punktację:

– Biuro Usług w Zakresie Budownictwa i Nieruchomości Marek Bochenek z siedzibą przy ul. Mickiewicza 17/9, 33-100 Tarnów: 40,19 pkt; (18 690,00/46 500,00zł) x 100

– INWEST KONTROL Spółka z o.o. z siedzibą w Ilkowicach, ul. Partyzantów 40, 33-131 Łęg Tarnowski: 100 pkt; (18 690,00/18 690) x 100

– INWEST-COM Przygotowanie i Realizacja Inwestycji inż. Janusz Kiecka z siedzibą przy ul. Bitwy pod Studziankami 10/26, 33-100 Tarnów: 55,79 pkt (18 690,00 / 33 500,00 zł) x 100

W związku z powyższym Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez INWEST KONTROL Spółka z o.o. z siedzibą w Ilkowicach, ul. Partyzantów 40, 33-131 Łęg Tarnowski.