Wybór najkorzystniejszej oferty – DN/1/2017

Na świadczenie usług doradztwa budowlanego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Tarnów, dnia 7 grudnia 2017 r.

Zapytanie ofertowe nr DN/1/2017

 

 

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na świadczenie usług doradztwa budowlanego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

 

W związku z tym, iż INWEST KONTROL Spółka z o.o. z siedzibą w Ilkowicach, ul. Partyzantów 40, 33-131 Łęg Tarnowski pomimo wezwań, nie zgłosiła się do zawarcia umowy w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie świadczenia usług doradztwa budowlanego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający dokonał wyboru oferty, która druga w kolejności uzyskała największą ilość punktów w toczącym się postępowaniu. Ofertę uznaną za najkorzystniejszą złożył: INWEST-COM Przygotowanie i Realizacja Inwestycji inż. Janusz Kiecka z siedzibą przy ul. Bitwy pod Studziankami 10/26, 33-100 Tarnów.