Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie – DN/1/2017

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie z dnia 8 listopada 2017 r. dotyczące zapytania ofertowego DN/1/2017 na świadczenie usługi doradztwa budowlanego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Tarnów, dnia 9 listopada 2017 r.

Ad. 1) W związku z tym, że uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektu Zamawiający rezygnuje z wymogu posiadania odrębnych uprawnień architektonicznych bez ograniczeń.

 

Ad. 2) Zamawiający podtrzymuje konieczność posiadania uprawnień w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uprawnienia takie uprawniają do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak m.in. drogi wewnętrzne w rozumieniu przepisów o drogach publicznych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, drogami wewnętrznymi są drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg. W projekcie budowlanym obiektu wskazano, iż planowana jest realizacja drogi wewnętrznej na terenie inwestycji wraz z miejscami parkingowymi. Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (wyrok z dnia 7 listopada 2012 r. II SA/Sz 905/12) przepisy art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260) nie przewidują szczególnego trybu ustanawiania dróg wewnętrznych. I dalej w uzasadnieniu do wyroku: Należy również stwierdzić, że przypisywanie ewidencji gruntów i budynków decydującej roli dla uznania działki za drogę wewnętrzną nie jest działaniem prawidłowym. W innym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 17 października 2011 r. (IV SA/Wa 1013/11) Sąd stwierdził, iż O tym czy dana droga jest drogą publiczną, stanowią względy techniczne i prawne. Brak jednego z tych elementów powoduje zaliczenie drogi do dróg wewnętrznych. Podkreślenia wymaga, że rozstrzygające znaczenie przy ocenie, czy dana nieruchomość może być wykorzystana jako droga wewnętrzna, ma to, czy posiada ona elementarne fizyczne właściwości niezbędne do pełnienia takiego charakteru, tj. czy podstawowe parametry tej nieruchomości umożliwiają odbywanie się ruchu pojazdów. W wyroku tym Sąd zajął się dokładnie przepisami na które powołuje się Wykonawca w zapytaniu. Mianowicie zgodnie z uzasadnieniem do wyroku: Załącznik [nr 6 do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków] wskazuje dalej, że grunty zajęte pod wewnętrzną komunikację gospodarstw rolnych, leśnych oraz poszczególnych nieruchomoś