Dla Wolontariusza

Na czym polega praca wolontariusza?

Wolontariusze współpracują z Biurem Promocji i Organizacji Widowni Teatru w trakcie sezonu artystycznego, tj. od września do czerwca oraz podczas Festiwalu Komedii Talia.

Zadania dla wolontariuszy

W trakcie sezonu artystycznego:

 • pomoc w obsłudze widowni ( praca przed i po spektaklu): pomoc w szatni, rozdawanie materiałów promocyjnych, udzielanie informacji widzom
 • obsługa imprez organizowanych w teatrze np. piknik
 • udział w happeningach w teatrze i poza siedzibą teatru
 • działania promocyjne

W trakcie Festiwalu Komedii TALIA:

 • obsługa widowni przed i po spektaklu: witanie gości, udzielanie odpowiedzi na pytania widzów (np. gdzie jest wejście na sale, ile potrwa spektakl itp.),
 • obsługa stoiska z kuponami konkursowymi, pomoc w szatni, rozdawanie materiałów promocyjnych, wręczanie kwiatów, sprzedaż programów
 • prace organizacyjno – biurowe: np. przygotowanie materiałów promocyjnych
  opieka nad gośćmi festiwalowymi

Oczekiwania wobec wolontariuszy:

Wolontariusz Teatru im. Ludwika Solskiego to przede wszystkim osoba komunikatywna. Szczególną uwagę zwracamy na kulturę osobistą, otwartość i zaangażowanie. Prosimy o respektowanie poleceń i uwag pracowników Biura Promocji i Organizacji Widowni.

Biorąc pod uwagę czas grania spektakli, wolontariusz powinien być dyspozycyjny w godzinach wieczornych w tygodniu i w weekendy. Czasami prosimy o pomoc w godzinach rannych przy spektaklach szkolnych.

Ubiór. Prosimy o schludny, elegancki ubiór. Wymagane kolory (OBOWIĄZKOWE zwłaszcza podczas Festiwalu Komedii Talia – biała koszula/ bluzka + czarne, granatowe spodnie / spódnica).

Osoba zapisana na konkretny spektakl, powinna przyjść do teatru na 45 minut przed rozpoczęciem spektaklu i zgłosić swoją obecność osobie dyżurującej. W szatni jest lista obecności. Należy się wpisać i odebrać identyfikator. Po spektaklu należy oddać identyfikator w szatni.

Rezygnacja ze współpracy może nastąpić w dowolnym momencie. Prosimy wtedy o maila z informacją o rezygnacji. Dane kontaktowe i e-mail będzie wtedy usunięty z bazy wolontariuszy.

WARUNKI WSPÓŁPRACY

 • Praca wolontariusza jest dobrowolną pracą dla Teatru im. Solskiego w Tarnowie.
 • Praca będzie świadczona przez wolontariusza według ustalonego harmonogramu i pod kierunkiem opiekuna ze strony organizatorów.
 • Okres pracy wolontariuszy: wrzesień-czerwiec
 • Wolontariusz otrzyma identyfikator uprawniający go do bezpłatnego wchodzenia na spektakle i wydarzenia, przy których pracuje. Wejścia na spektakle będą możliwe wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu z koordynatorem wolontariatu – jakimi wydarzeniami wolontariusz jest zainteresowany.
  Wolontariusz może uczestniczyć w spektaklach i wydarzeniach wyłącznie w godzinach wolnych od powierzonej mu pracy i zajęć szkolnych lub na podstawie indywidualnej zgody bezpośredniego opiekuna.
 • Dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie wolontariusz pokrywa we własnym zakresie.
  Szczegółowe zasady pracy określone zostaną w umowie zawartej między wolontariuszem a Teatrem im. Ludwika Solskiego.
 • Wolontariusz wypełnia internetową ankietę, w której podaje dane kontaktowe, wykształcenie, zainteresowania, dyspozycyjność.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zakończenia współpracy w ramach wolontariatu jeśli wolontariusz nie będzie przestrzegał obowiązujących zasad. Od powyższej decyzji nie przysługuje odwołanie.
 • Wolontariusz wypełnia umowę o świadczenie wolontariatu oraz formularz RODO zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

ZAŚWIADCZENIA

Na prośbę wolontariusza wydajemy zaświadczenia o odbytym wolontariacie, zakresie wykonywanych prac wraz z opinią o ich wykonaniu.

PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

1. Wolontariusz ma prawo do zawarcia pisemnej umowy z korzystającym.

2. Wolontariusz ma prawo do uzyskania pisemnego zaświadczenia o współpracy wraz z opisem wykonywanych przez niego zadań oraz zdobytych w ten sposób umiejętności.

3. Wolontariusz może poprosić o wydanie opinii, która w odróżnieniu od zaświadczenia zawiera ocenę kompetencji i podjętych przez niego działań.

4. Wolontariusz nie może powierzyć wykonanie umowy innej osobie i w pełni odpowiada za wykonanie umowy.

5. Według prawa wolontariusz powinien zostać poinformowany o związanym z wykonywanymi świadczeniami ryzyku oraz o swoich prawach i obowiązkach.

6. Warunki pracy wolontariusza powinny odpowiadać przepisom BHP, a w przypadkach koniecznych powinien on zostać wyposażony w niezbędne środki ochrony osobistej. Wolontariusz odbywa szkolenie BHP przeprowadzone przez pracownika odpowiedzialnego za BHP w teatrze

7. Wolontariusz zobowiązany jest do starannego i sumiennego wypełniania swoich obowiązków, powinien także dołożyć wszelkich starań, aby należycie dbać o powierzony mu sprzęt oraz ogólnie pojęte miejsce pracy. Wolontariusz ponosi odpowiedzialność za poczynione przez siebie szkody

8. Wolontariusz powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, jeśli charakter jego pracy tego wymaga.

9. Niepełnoletni wolontariusz ma obowiązek przedstawić pisemną zgodę opiekunów.