Przetarg: Świadczenie usług hotelarskich – Cztery Talie Roku – ogłoszenie o dzielenie zamówienia

Tarnów: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług hotelarskich w Tarnowie, polegających na zapewnieniu noclegu ze śniadaniem dla wykonawców projektu: Cztery TALIE roku

Numer ogłoszenia: 103511 – 2012; data zamieszczenia: 10.05.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 88291 – 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Tarnowski Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, ul. Mickiewicza 4, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 14 636 12 55, faks 14 636 12 55.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług hotelarskich w Tarnowie, polegających na zapewnieniu noclegu ze śniadaniem dla wykonawców projektu: Cztery TALIE roku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług hotelarskich w Tarnowie, polegających na zapewnieniu noclegu ze śniadaniem dla wykonawców projektu: Cztery TALIE roku. Szacowana ilość noclegów: 200 w okresie od 25.05.2012 do 08.10.2012.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.10.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt pn.: Cztery TALIE roku współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach MRPO, Działanie 3.3. Instytucje kultury, schemat B Organizacje imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym do umowy nr: MRPO.03.03.02-12-143/10-00XVI/1/FE/11.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Hotel Cristal Park sp. z o.o., ul. Traugutta 5, 33-101 Tarnów, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 15800,00
Oferta z najniższą ceną: 15800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 31600,00
Waluta: PLN.