Teatr przyjazny dla osób niepełnosprawnych

Deklaracja dostępności Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie

Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.

 • Data publikacji strony internetowej:2012-03-11
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2019-08-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

- nie ma ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/nowej zakładki (treści otwierają się w nowym oknie/zakładce przeglądarki, a nie ma o tym wcześniej informacji)
- nie ma mapy stronu i wyszukiwarki
- po powiększeniu do 200% konieczne jest przewijanie w poziomie lub treści znikają lub zachodzą na siebie)
- w formularzu nie ma możliwości sprawdzenia, poprawienie i usunięcia danych przed ostatecznym wysłaniem
- grafiki nie mają opisów alternatywnych
- przy linku do dokumentów brakuje dodatkowych informacji o formacie, wielkości lub ewentualnie języku
- część materiałów video umieszczanych na kanale YouTube nie zawiera napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu.
- materiały wideo umieszczane na kanale YouTube nie zawierają audiodeskrypcji.
- zdjęcia nie zawierają opisów alternatywnych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marzena Kiełbasa.
 • E-mail: organizacja@teatr.tarnow.pl
 • Telefon: 14 688-32-87

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich

"Nazwa organu odwoławczego" oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W celu pozyskania informacji o repertuarze i spektaklach Teatr prosi o kontakt z Biurem Promocji i Organizacji Widowni tel. 14 688-32-87, 784-976 025, e-mail: promocja@teatr.tarnow.pl, kasabiletowa@teatr.tarnow.pl
Pozostałych informacji udziela sekretariat tel. 14 688-32-88, e-mail: sekretariat@teatr.tarnow.pl.

Po modernizacji w 2011 roku teatralny budynek zyskał na funkcjonalności i dostępności. Obok słupa teatralnego jest miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Od strony budynku Poczty Polskiej, jest wydzielone i oznaczone miejsce postojowe i zlokalizowany jest podjazd do foyer (holu) budynku.
Biuro Obsługi Widowni i kasy biletowe zlokalizowane są po lewej stronie od wejścia głównego. Winda znajduje się po prawej stronie a toalety po lewej stronie foyer. Szatnia jest obok wejścia na Dużą Scenę. Do wszystkich punktów prowadzą oznakowane tabliczki kierunkowe.
Duża Scena ma kształt amfiteatralny. W pierwszym rzędzie znalazło się 6 miejsc dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Odpowiednio przystosowana toaleta uwzględniająca potrzeby osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na parterze obok szatni.
Mała Scena. Teatr jest wyposażony w windę pozwalającą wjechać na pierwsze piętro, gdzie znajduje się Mała Scena, która jest dostępna dla 1 osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Na scenę prowadzą oznakowane schody, jest 27 stopni.
Scena Underground. Osobom z niepełnosprawnością ruchową poruszającym się na wózku inwalidzkim wejście na salę utrudniają schody prowadzące na widownię. Jest 11 oznakowanych stopni.
Scena na dachu. Znajduje się na zapleczu technicznym, jest dostosowana do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Blisko wejścia jest wyznaczone miejsce parkingowe, w środku budynku jest winda przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Scena na zielonym dachu teatru jest wykorzystywana głównie w okresie letnim. Pracownicy obsługi widowni kierują widzów na scenę.

W Teatrze nie ma pętli indukcyjnych. Teatr nie dysponuje obecnie możliwością tłumaczenia spektakli na język migowy – zarówno na miejscu („na żywo”) i online.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Ewakuacja. W przypadku pożaru w całym budynku rozsyłany jest sygnał alarmowy informujący o zagrożeniu. w momencie wyłączenia zasilania budynku automatycznie włącza się system oświetlenia awaryjnego i lampy piktogramowe wskazujące kierunek ewakuacji. Wyznaczony pracownik powiadamia osoby przebywające na terenie teatru o ewakuacji.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
Aktualnie trwają prace nad jej dostosowaniem do wymagań umieszczonych w ustawie. Dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi.