Przetargi

Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa zaplecza Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
Teatr Solskiego wobec problemów społecznych czyli kultura dostępna dla wszystkich. Projekt nr.: RPMP.06.01.03-12-0372/16
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 635966
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 500003447

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, Krajowy numer identyfikacyjny 27951600000, ul. ul. Mickiewicza  4, 33100   Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 14 688 32 88, e-mail r.balawejder@teatr.tarnow.pl, faks 14 688 32 88. 
Adres strony internetowej (url): www.teatr.tarnow.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa Instytucja Kultury posiadająca osobowość prawną
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa zaplecza Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa zaplecza Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie oraz jego wyposażenie
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212300-9

Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45223000-6, 45222000-9, 45260000-7, 45300000-0, 45400000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/02/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5250422.59 
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: SAMSON SP. Z O.O. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Fabryczna 9 
Kod pocztowy: 33-132 
Miejscowość: Niedomice 
Kraj/woj.: małopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 6385821.17 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6385821.17 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6385821.17 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 R.

 

Lp. Przedmiot zamówienia szacunkowa wartość zamówienia rodzaj zamówienia dział odpowiedzialny za wycenę termin realizacji tryb postępowania miesiąc ogłoszenia UWAGI  
1 Przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza Teatru 6458019,78 (całkowita wartość) Roboty budowlane Dyrektor Naczelny do 30 października 2018 przetarg nieograniczony I    
                   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tarnów, dnia 29 stycznia 2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Podstawa prawna:

art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.)

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zaplecza Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie

 

 

1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano:

 

SAMSON Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 9

33-132 Niedomice

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne najkorzystniejszej oferty:

 

Oferta spełnia wymagania określone w SIWZ, ponadto nie złożono innych ofert w toczącym się postępowaniu a cena zaoferowana przez Wykonawcę była niższa niż kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

2. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w kryterium ceny i łączna punktacja:

 

                     SAMSON Sp. z o.o., ul. Fabryczna 9, 33-132 Niedomice

-          punktacja przyznana w kryterium „Cena” - 60 pkt,

-          punktacja przyznana w kryterium „termin wykonania” – 0 pkt

-          punktacja przyznana w kryterium „ gwarancja” – 20pkt

-          łączna punktacja -  80 pkt;

 

3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

 Oferty nie odrzucono

 

4. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

 Nie wykluczono Wykonawcy

 

5. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy pzp - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę. Termin podpisania umowy zostanie ustalony po uzgodnieniu z Wykonawcą.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tarnów, 19 stycznia 2018 r.

 

 

 

Informacja z otwarcia oferty złożonej w terminie do dnia 19.01.2018 r. do godziny 9:00 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Rozbudowę, przebudowę i nadbudowę zaplecza Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie

w trybie przetargu nieograniczonego

 

1)      Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 6 458 019, 78 zł brutto

2)      Firmy, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, okres gwarancji, termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zawarte w ofertach:

 

 

 

Nr oferty

Nazwa (firma) Wykonawcy

Adres  Wykonawcy

Cena oferty (brutto) w PLN

Okres gwarancji (miesiące)

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1

SAMSON Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Ul. Fabryczna 9,  33-132 Niepołomice

6 385 821,17 zł

60

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

 

(załącznik na dole strony)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA I TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Rozbudowę, przebudowę i nadbudowę zaplecza Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie 

Przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający zmienił treść ogłoszenia oraz SIWZ przedłużając jednocześnie  jednocześnie termin skałdania ofert.
 
Zmianie uległy następujące sekcje ogłoszenia:
 
II. 4 
Było:
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa zaplecza Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie 
powinno być:
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa zaplecza Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie oraz dostawa wyposażenia pracowni stolarskiej, krawieckiej i plastycznej
 
IV. 6.2
Było:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-01-05, godzina 9:00
Zmieniono na:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-01-19, godzina 9:00
 
Dodano treść
II.5

30200000-1 – urządzenia komputerowe

30213000-5 – komputery osobiste

30232000-4 – sprzęt peryferyjny

 

39100000-3 - meble

39180000-7 – meble laboratoryjne

39173000-5 – meble do przechowywania

39150000-8 – różne meble i wyposażenie

39130000-2 – meble biurowe

39120000-9 – stoły, kredensy, biurka i biblioteczki

39110000-6 – siedziska, krzesła i produkty z nimi związane i ich części

 

42000000-6 – maszyny przemysłowe

42999000-5 – odkurzacze i froterki do podłóg inne niż używane w gospodarstwie domowym

42700000-3 – maszyny do produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i skóry

42600000-2 – obrabiarki

 

48000000-8 – pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tarnów, dnia 22.12.2017 r.

Teatr im. Ludwika Solskiego w TarnowieRozbudowa, przebudowa i nadbudowa zaplecza Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Tak

Nazwa projektu lub programu 
Teatr Solskiego wobec problemów społecznych czyli kultura dostępna dla wszystkich.Projekt nr: RPMP.06.01.03-12-0372/16
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, krajowy numer identyfikacyjny 27951600000, ul. ul. Mickiewicza  4 , 33100   Tarnów, woj. małopolskie, państwoPolska, tel. 14 688 32 88, e-mail r.balawejder@teatr.tarnow.pl, faks 14 688 32 88
Adres strony internetowej (URL): www.teatr.tarnow.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
Samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak 
www.teatr.tarnow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
oferty składane w formie pisemnej 
Adres: 
Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, ul. Adama Mickiewicza 4, 33-100 Tarnów; pok. 223 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa zaplecza Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie 
Numer referencyjny: ZP 3/2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa zaplecza Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie 

II.5) Główny kod CPV: 45212300-9 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
45110000-1
45223000-6
45222000-9
45260000-7
45300000-0
45400000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:  10   lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-30 
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
10      

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: a) Nie podlegają wykluczeniu b) Spełniają warunki udziału w postępowaniu Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi przynajmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy. Warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu dotyczące: - Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: - Wykonawca musi wykazać, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości co najmniej równej wartości 5000000 złotych (pięć milionów złotych). - Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości sumy gwarancyjnej co najmniej 5 000 000,00 zł. - Wykonawca winien wykazać, że jego obrót za ostatni rok, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, był równy lub większy niż 10 000 000,00 zł 
Informacje dodatkowe Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków w postępowaniu, polegać na sytuacji ekonomicznej i finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: - Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej jedno zamówienie na roboty budowlane o wartości co najmniej 5 000 000,00 zł polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub nadbudowie budynku o kubaturze co najmniej 4500m3 - Wykonawca musi dysponować osobami spełniającymi poniższe warunki, które będą realizować zamówienie: *Kierownik budowy – min. 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat pracy jako kierownik budowy w tym co najmniej jedna realizacja zamówienia na roboty budowlane o wartości minimum 5 000 000,00 zł brutto przy budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie *Kierownik robót sanitarnych – min. 1 osoba kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat pracy jako kierownik robót *Kierownik robót elektrycznych – min. 1 osoba kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat pracy jako kierownik robót 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub też sytuacji ekonomicznej i finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zmawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów do realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazani przez wykonawcę, spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których zdolności te są wymagane. Zamawiający dokona oceny spełnianie warunków według zasady spełnia/ nie spełnia w oparciu o dostarczone dokumenty.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
nie przewiduje się
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Sprawozdanie finansowe albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na obroty - za rok 2016, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; Informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę 5000000 zł (pięciu milionów złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert . Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 5000000 zł (pięć milionów złotych) określoną przez zamawiającego. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz których te roboty budowlane zostały należycie wykonane, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inny dokument. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
nie przewiduje się
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następnych formach: a) Pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego nr: 11 1540 1115 2111 9092 5029 0001 b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) Gwarancjach bankowych d) Gwarancjach ubezpieczeniowych e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jeżeli wadium wnoszone będzie w poręczeniach lub gwarancjach, w treści tych dokumentów, powinno być zawarte zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia powinno być złożone w oryginale w jednej kopercie z ofertą, lecz nie trwale z nią połączone. Do oferty natomiast należy dołączyć dowód wniesienia wadium tj. kserokopię gwarancji i poręczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą tj. 30 dni od daty upływu terminu przeznaczonego na składanie ofert. Dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty z tym, że za termin jego wniesienia przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczone akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem tego, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza . Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy z przyczyn leżących po jego stronie nie złoży oświadczenia lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie wymienionej w pkt 8.9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w przypadku gdy: a) Odmówi podpisania umowy na warunkach wskazanych w ofercie b) Nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) Zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn lezących po stronie wykonawcy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Nie 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
termin wykonania 20,00
okres gwarancji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 

Informacje dodatkowe: 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w następujących sytuacjach: - w przypadku zaistnienia konieczności zmiany terminu umownego wykonania robót, ze względu na działanie siły wyższej nie pozwalającej na realizację prac zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacjach technicznych. - w razie wystąpienia okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu wykonania robót (szczególnie takich jak nieprzewidziane roboty, wynikłe w trakcie realizacji zamówienia, powodujące przesunięcia robót podstawowych), - zmiany technologii wykonania robót, nie prowadzące do zmiany przedmiotu zamówienia, a które umożliwiają prawidłowe wykonanie zamówienia – w tym przypadku dopuszcza się również zmianę terminu wykonania robót, - zmianę przepisów prawnych wpływających na zakres lub przedmiot umowy, - zmiany wynagrodzenia wykonawców w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT, - zmian korzystnych dla zamawiającego (w szczególności skrócenia terminu wykonania zamówienia) 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu oznaczonym klauzulą: „Nie udostępniać – informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4. 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-01-05, godzina: 09:00
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Tak 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 
Załącznik z dokumentami technicznymi znajduje się na dole strony

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tarnów, dnia 7 grudnia 2017 r.

 

 

Zapytanie ofertowe nr DN/1/2017

 

 

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na świadczenie usług doradztwa budowlanego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

 

W związku z tym, iż INWEST KONTROL Spółka z o.o. z siedzibą w Ilkowicach, ul. Partyzantów 40, 33-131 Łęg Tarnowski pomimo wezwań, nie zgłosiła się do zawarcia umowy w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie świadczenia usług doradztwa budowlanego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający dokonał wyboru oferty, która druga w kolejności uzyskała największą ilość punktów w toczącym się postępowaniu. Ofertę uznaną za najkorzystniejszą złożył: INWEST-COM Przygotowanie i Realizacja Inwestycji inż. Janusz Kiecka z siedzibą przy ul. Bitwy pod Studziankami 10/26, 33-100 Tarnów.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tarnów, dnia 22 listopada 2017 r.

 

 

Zapytanie ofertowe nr DN/1/2017

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na świadczenie usług doradztwa budowlanego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

W dniu 13 listopada 2017 r. o godzinie 12:15 w siedzibie Zamawiającego (Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie) dokonano otwarcia ofert przesłanych w ramach  w/w zapytania ofertowego. Do siedziby Zamawiającego do godziny 12:00 dnia 13 listopada 2017 r. wpłynęły następujące oferty:

- Biuro Usług w Zakresie Budownictwa i Nieruchomości Marek Bochenek z siedzibą przy ul. Mickiewicza 17/9, 33-100 Tarnów. Cena brutto: 57 195,00 zł, cena netto: 46 500,00 zł

- INWEST KONTROL Spółka z o.o. z siedzibą w Ilkowicach, ul. Partyzantów 40, 33-131 Łęg Tarnowski. Cena brutto: 22 987,70 zł, cena netto: 18 690,00 zł

- INWEST-COM Przygotowanie i Realizacja Inwestycji inż. Janusz Kiecka z siedzibą przy ul. Bitwy pod Studziankami 10/26, 33-100 Tarnów. Cena brutto: 41 205,00 zł, cena netto: 33 500,00 zł

Po dokonaniu oceny przesłanych ofert Zamawiający zwrócił się do INWEST KONTROL Spółka z o.o. oraz INWEST-COM Przygotowanie i Realizacja Inwestycji inż. Janusz Kiecka o wyjaśnienie treści złożonych ofert, wyznaczając na odpowiedź termin 3 dni. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Wykonawcy złożyli wyjaśnienia, które zostały następnie uznane przez Zamawiającego.

W dniu 22 listopada 2017 r. Zamawiający w oparciu o dokonaną ocenę przesłanych ofert stwierdził, że żadna z ofert nie podlega odrzuceniu ani żaden z wykonawców nie podlega wykluczeniu z postępowania. Na podstawie cen zaoferowanych przez Wykonawców poszczególne oferty otrzymały następującą punktację:

- Biuro Usług w Zakresie Budownictwa i Nieruchomości Marek Bochenek z siedzibą przy ul. Mickiewicza 17/9, 33-100 Tarnów: 40,19 pkt; (18 690,00/46 500,00zł) x 100

- INWEST KONTROL Spółka z o.o. z siedzibą w Ilkowicach, ul. Partyzantów 40, 33-131 Łęg Tarnowski: 100 pkt; (18 690,00/18 690) x 100

- INWEST-COM Przygotowanie i Realizacja Inwestycji inż. Janusz Kiecka z siedzibą przy ul. Bitwy pod Studziankami 10/26, 33-100 Tarnów: 55,79 pkt (18 690,00 / 33 500,00 zł) x 100

W związku z powyższym Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez INWEST KONTROL Spółka z o.o. z siedzibą w Ilkowicach, ul. Partyzantów 40, 33-131 Łęg Tarnowski.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tarnów, dnia 9 listopada 2017 r.

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie z dnia 8 listopada 2017 r. dotyczące zapytania ofertowego DN/1/2017 na świadczenie usługi doradztwa budowlanego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

Ad. 1) W związku z tym, że uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektu Zamawiający rezygnuje z wymogu posiadania odrębnych uprawnień architektonicznych bez ograniczeń.

 

Ad. 2) Zamawiający podtrzymuje konieczność posiadania uprawnień w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uprawnienia takie uprawniają do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak m.in. drogi wewnętrzne w rozumieniu przepisów o drogach publicznych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, drogami wewnętrznymi są drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg. W projekcie budowlanym obiektu wskazano, iż planowana jest realizacja drogi wewnętrznej na terenie inwestycji wraz z miejscami parkingowymi. Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (wyrok z dnia 7 listopada 2012 r. II SA/Sz 905/12) przepisy art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260) nie przewidują szczególnego trybu ustanawiania dróg wewnętrznych. I dalej w uzasadnieniu do wyroku: Należy również stwierdzić, że przypisywanie ewidencji gruntów i budynków decydującej roli dla uznania działki za drogę wewnętrzną nie jest działaniem prawidłowym. W innym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 17 października 2011 r. (IV SA/Wa 1013/11) Sąd stwierdził, iż O tym czy dana droga jest drogą publiczną, stanowią względy techniczne i prawne. Brak jednego z tych elementów powoduje zaliczenie drogi do dróg wewnętrznych. Podkreślenia wymaga, że rozstrzygające znaczenie przy ocenie, czy dana nieruchomość może być wykorzystana jako droga wewnętrzna, ma to, czy posiada ona elementarne fizyczne właściwości niezbędne do pełnienia takiego charakteru, tj. czy podstawowe parametry tej nieruchomości umożliwiają odbywanie się ruchu pojazdów. W wyroku tym Sąd zajął się dokładnie przepisami na które powołuje się Wykonawca w zapytaniu. Mianowicie zgodnie z uzasadnieniem do wyroku: Załącznik [nr 6 do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków] wskazuje dalej, że grunty zajęte pod wewnętrzną komunikację gospodarstw rolnych, leśnych oraz poszczególnych nieruchomoś