INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na terenie UE. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na ten temat.

 

1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 4, 33-100 Tarnów

2. Dane kontaktowe

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-maila sekretariat@teatr.tarnow.pl lub pisemnie na adres Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie ul. Adama Mickiewicza 4, 33-100 Tarnów z dopiskiem „Dane osobowe”.

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe w szczególności za pośrednictwem kontaktu telefonicznego, smsowego, poprzez newslettera oraz przez portale społecznościowe.

Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:

a)      zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową ;

b)      dostarczenia informacji marketingowych (obejmujących informacje na temat usług oferowanych przez Teatr w zakresie zgodnym z wyrażonymi przez Państwa preferencjami);

c)      dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego;

d)      w celu subskrypcji bezpłatnych newsletterów;

e)      przeprowadzania badań i analiz rynkowych, w tym dotyczących poziomu satysfakcji klientów;

f)       ewentualnie dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową/świadczonymi usługami.

  1. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach wskazanych powyżej jest:

a)      niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy/świadczenia usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b)      udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

c)      prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym w przypadku odstąpienia od umowy/świadczenia usług, zapobiegania oszustwom, marketingu bezpośredniego, rozpatrzenia reklamacji;

4. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w ust. 3 celów, tj. w zakresie realizacji zawartej przez Państwa umowy/świadczenia usług, przez okres do czasu zakończenia jej/ich realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych w zakresie określonym w ust. 3 powyżej a w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy/świadczenia usług, do czasu wycofania tej zgody.

5. Odbiorcy danych

Przewidywane kategorie odbiorców danych: spółki powiązane z Administratorem danych (na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych), dostawcy usług hostingowych, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

6. Przekazywanie danych osobowych

Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

7. Prawa osoby, której dane dotyczy

Teatr zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Państwu następujące prawa:

a)      prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

b)      w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

c)      w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/ świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych

(w zakresie określonym w art. 20 RODO)

d)      prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

e)      podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi usługami jest dobrowolne, ale może okazać się konieczne do zawarcia i wykonywania umowy/świadczenia usług w przypadku gdy bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług (np.: rezerwacja miejsca).

8. Dodatkowe zgody

W przypadku wyrażenia przez Państwa dodatkowej zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, Teatr może przekazywać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219), z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych na podany adres email. Ponadto, w przypadku wyrażenia dodatkowej dobrowolnej zgody wyrażanej zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.), Teatr będzie mógł korzystać z telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody lub zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.